Green mobile

Роаминг во Западен Балкан

Roaming

Греен Мобиле - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА РОАМИНГ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Започнувајќи од 01.07.2021 година, корисниците на мобилните услуги на Green Mobile ќе можат да користат роаминг во земјите од Западен Балкан со воведување на посебна регулатива за роаминг под посебни повластени услови во согласност со спогодбата потпишана помеѓу земјите Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, со што се овозможува на своите корисници во согласност со склучениот претплатнички договор роаминг услугите да ги добијат така што:

1.Вклучените национални минути и SMS-пораки (во рамките на својата мрежа и кон другите национални мрежи), кои се вклучени во тарифата или во дополнителните пакети, корисниците можат да ги користат во роаминг во земјите од Западен Балкан, исто како да се наоѓаат на територијата на Македонија.

2.Мобилениот интернет сообраќај што им е на располагање на корисниците во земјите од Западен Балкан, зависи од месечната претплата на тарифниот модел и пакетот што го одбрале.Тарифа Мобилен Интернет во Роаминг
Green Mobile S 2GB
Green Mobile M 2.5GB
Green Mobile L 3GB
Green Mobile XL 3.5GB
Green Mobile Business S 1.5GB
Green Mobile Business M 2.5GB
Green Mobile Business L 3GB
Green Mobile Business XL 4.5GB
Green Mobile Business XXL 7GB
Тарифа Мобилен Интернет во Роаминг
Net 1 GB 1GB
Net 2 GB 1GB
Net 5 GB 1.5GB

Напомена:

Доколку корисникот се наоѓа во Македонија и прави повик или праќа SMS-порака кон земјите од Западен Балкан, тоа е меѓународен повик и се наплаќа како меѓународен повик (во согласност со ценовникот за меѓународен повик од Македонија кон Србија, Косово, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина).